Programming

Tulevaisuuden taidot ja valmiudet työelämässä: Heli Clottes Heikkilän näkemyksiä

Heli Clottes Heikkilä, Työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija, avaa tulevaisuuden taitojen ja valmiuksien merkitystä työelämässä, sekä jakaa näkemyksiään siitä, kuinka niitä voisi ottaa haltuun.

Yhteisöllinen näkökulma osaamisen kehittämiseen

Yhteiskuntamme ja työelämämme ovat jatkuvassa muutoksessa, minkä myötä myös työelämässä tarvittavat taidot ja valmiudet muuttuvat nopeasti. Heli Clottes Heikkilä, Työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija, avaa tulevaisuuden taitojen ja valmiuksien merkitystä työelämässä, sekä jakaa näkemyksiään siitä, kuinka niitä voisi ottaa haltuun. Helin pohdinta antaa syvällisen näkökulman siihen, mitä taitoja ja valmiuksia tulevaisuuden työelämässä tarvitaan.

Megatrendit työelämässä

Clottes Heikkilä mainitsee, että tulevaisuuden työelämässä tarvittavat taidot ja valmiudet liittyvät moniin megatrendeihin, kuten kestävään kehitykseen, teknologistumiseen, ja talouden muutoksiin. Näiden muutosten ymmärtäminen ja niiden vaikutusten hahmottaminen on tärkeää työelämässä menestymisen kannalta.

Clottes Heikkilä korostaa, että lisäksi toimialakohtaisten täsmätaitojen oppimisen rinnalla on tärkeää kehittää yleistaitoja, kuten kestävän kehityksen periaatteiden tuntemusta, monikulttuurisuustaitoja, vuorovaikutus-, viestintä- ja kommunikaatiotaitoja sekä ongelmanratkaisu- ja oppimiskykyä. Näiden yleistaitojen avulla pystytään vastaamaan työelämän muutoksiin monipuolisemmin ja joustavammin.

Ennen kaikkea korostaisin osaamisen ja toimintatapojen kehittämisen taitoja. Täytyy siis olla kykyä kehittää yhteisiä työtapoja ja yhtä lailla osaamista - se vaatii työyhteisöltä mm. reflektiivistä kykyä analysoida työtä systeemisenä, muuttuvana kokonaisuutena – Heli Clottes Heikkilä

Yhteisön rooli osaamisen kehittämisessä

Clottes Heikkilä painottaa yhteisöllistä otetta osaamisen kehittämiseen. Osaamisen kehittäminen ei ole ainoastaan yksittäisten henkilöiden tai tiimien vastuulla, vaan se kuuluu kaikille. Työyhteisön on tärkeää keskustella ja reflektoida yhdessä siitä, mihin suuntaan työelämä muuttuu ja mitä taitoja ja valmiuksia tulevaisuudessa tarvitaan. Yhteinen pohdinta antaa vahvan pohjan osaamisen ja työn kehittämiselle.

Muuttuvassa työelämässä tarvitaan myös joustavuutta ja resilienssiä sekä yhteisöiltä että yksilöiltä. Onkin tärkeää pysyä kartalla muutossuunnista, mutta samalla ymmärtää, että muutokset näkyvät eri tavoin eri organisaatioissa ja eri yksilöiden kohdalla. Tämä edellyttää kykyä sopeutua ja reagoida nopeasti uusiin tilanteisiin sekä uskallusta kokeilla ja testata uusia toimintatapoja.

Työssä oppiminen ja suhteellistaminen muutoksen keskellä

Työssä oppiminen on keskeinen osa osaamisen kehittämistä. Osallistuminen uudenlaisiin projekteihin, kokeileminen erilaisia työtehtäviä ja verkostoituminen ovat keinoja laajentaa omaa osaamistaan. Yhteiset kehittelyt ja hanketyöt voivat myös tarjota arvokkaita oppimiskokemuksia.

Muutoksen keskellä on tärkeää suhteellistaa omia taitoja ja valmiuksia. Megatrendien kuuleminen saattaa luoda paineita ja odotuksia organisaatioille ja työntekijöille, mutta on tärkeää ymmärtää, että muutokset etenevät eri tahtiin eri organisaatioissa. Oman työn ja osaamisen säännöllinen tarkastaminen auttaa pysymään kehityksen tahdissa.

Yhteenveto

Muuttuvassa työelämässä tarvitaan joustavuutta, resilienssiä ja yhteisöllistä otetta osaamisen kehittämiseen. Työyhteisön yhteinen reflektointi ja kyky sopeutua muutoksiin ovat avainasemassa tulevaisuuden työelämässä menestymisen kannalta. Osaamisen kehittämisen tulee olla jatkuva prosessi, ja sen kehittäminen on yhteinen vastuu, joka kuuluu kaikille. Työssä oppiminen ja uusien toimintatapojen kokeileminen luovat vahvan perustan tulevaisuuden työelämän haasteisiin vastaamiseen.